po tamtej stronie...

Pytania o grzechy

Nie jesteśmy bezgrzeszni, a każdy grzech ma bardzo poważne konsekwencje dla duszy. W tym miejscu opowiemy jakie i jak można się przed tymi konsekwencjami uchronić. Przytaczamy także konkretne przykłady grzechów, które łamią Boży porządek.

Czym jest grzech?

Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Grzeszyć można myślą, mową, uczynkiem lub zaniedbaniem dobrego.

Czym się różni grzech ciężki od grzechu lekkiego?

obrazek Grzech ciężki (śmiertelny) to świadome i dobrowolne wykroczenie przeciwko Bożemu Prawu w rzeczy poważnej. Popełnienie grzechu ciężkiego powoduje utratę łaski uświęcającej. Grzech ciężki powoduje, że Katolik nie może przystępować do Komunii Świętej.

Grzech lekki (powszedni) to nieświadome lub niedobrowolne wykroczenie przeciwko Bożemu Prawu w rzeczy poważnej lub świadome i dobrowolne wykroczenie przeciwko Bożemu Prawu, ale w rzeczy mało ważnej. Przy wzbudzeniu w sobie szczerej skruchy, grzechy lekkie są odpuszczane podczas każdej Komunii Świętej.

Pamiętajmy o tym, że zarówno grzech ciężki, jak i lekki są złem. Rozróżnienie to jest ważne, by wiedzieć, kiedy można przystępować do Komunii Świętej. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć grzechów lekkich. Usypiają sumienie i często prowadzą do poważniejszego zła. Dlatego też częsta spowiedź również z grzechów lekkich jest zalecana przez Kościół.

Po co chodzić do spowiedzi?

obrazek Grzech ciężki jest świadomym i dobrowolnym odejściem od Boga. Konsekwencją grzechu ciężkiego jest utracenie stanu łaski uświęcającej. A to oznacza, że osoba, która umrze w stanie grzechu ciężkiego i za grzechy nie żałuje, trafi po śmierci do piekła. Jest to tzw. śmierć wieczna.

Co więcej, osoba nie będąca w stanie łaski uświęcającej nie jest chroniona przed wpływami demonów, czy wręcz opętaniem.

Spowiedź jest spotkaniem z Chrystusem za pośrednictwem kapłana, przeproszeniem Go, okazaniem prawdziwej skruchy, powrotem do Boga, pojednaniem z Nim, obmyciem duszy i uzyskaniem na nowo łaski uświęcającej. Oznacza to, że osoba, która umrze pojednana z Bogiem, trafi po śmierci do Królestwa Bożego.

Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że życie możemy stracić choćby za chwilę. Dlatego tak ważne jest, by być stale w stanie łaski uświęcającej, a osobie odchodzącej zapewnić sakrament chorych.

Kiedy spowiedź jest ważna?

Spowiedź ważna jest tylko wtedy, kiedy wypełnione zostały następujące warunki dobrej spowiedzi:

- rachunek sumienia
- szczery żal za grzechy
- mocne postanowienie poprawy
- szczere wyznanie grzechów na spowiedzi
- zadośćuczynienie za grzechy / pokuta

Które przykazanie jest najważniejsze?

obrazek "Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy». (Mt 22,37-40)"

Pan Jezus tłumaczy więc, że wszystkie grzechy są konsekwencją dwóch postaw: lekceważenia Boga i Jego woli oraz lekceważenia drugiego człowieka. Z tych dwóch postaw rodzi się pycha a wraz z nią pozostałe grzechy.

Pycha jest najcięższym grzechem. Człowiek pyszny przestaje zauważać, że jest pyłkiem w rękach Boga. Wydaje mu się, że jest tak wielki, tak mądry, tak inteligentny, tak uczony, że w swej mądrości przewyższa samego Boga. Człowiekowi pysznemu zaczyna się wydawać, że choć Bóg objawiał się nam przez wieki, choć pojawił się na ziemi w Osobie Mesjasza, w którym spełniły się wszystkie proroctwa zapisane w Starym Testamencie, to może jednak prawda o nas jest zupełnie inna... Człowiek, który nie wierzy Bogu, poodąża za podszeptem diabła, który jest "ojcem kłamstwa". Kombinuje, zaprzecza Prawdzie Objawionej, zaprzecza Chrystusowi wymyśla fałszywe i zwodnicze teorie oparte jedynie na własnych przypuszczeniach, za którymi podążają całe tłumy.

obrazek Pycha powoduje także, że człowiek za wszelką cenę chce czuć się lepszym od innych. Rodzi egoizm i prowadzi do przyjęcia niewłaściwej hierarchii wartości, odrzucenia Boga, a nawet zwrócenia się do szatana. Egoizm z kolei prowadzi do skoncentrowania jedynie na sobie, własnych potrzebach, korzyściach i przyjemnościach, zdobywania własnych korzyści kosztem innych ludzi, braku odpowiedzialności za innych, braku odpowiedzialności za słowo, braku odpowiedzialności za swoje czyny, obojętności wobec potrzebujących, zaniedbywania własnych obowiązków, aż wreszcie do pogardy, a nawet nienawiści wobec innych ludzi. Egoizm to "miłość własna," która jest przeciwieństwem "miłości bliźniego," której wymaga od nas Chrystus.

Każdy grzech ma swój początek w pysze wobec Boga i człowieka oraz miłości własnej. Aby unikać grzechu wystarczy w każdej dziedzinie życia przestrzegać tych dwóch Przykazań Miłości - miłości do Boga i do człowieka. Powinniśmy zatem w każdej sytuacji zachowywać postawę najgłębszej pokory wobec Boga i bliźniego (przez którego przecież działa Bóg) i dbać o dobro naszych bliźnich.

"Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną"
- grzechy przeciwko 1. przykazaniu:

obrazek

1. Bałwochwalstwo:

- Kult stworzenia (traktowanie człowieka, jak Boga)
- kult władzy (zdobywanie władzy "po trupach")
- Kult sukcesu
- Kult pracy
- Kult pieniądza (stawianie pieniądza na pierwszym miejscu)
- Kult seksu (zatrzymywanie się na poziomie genitaliów)
- Kult ciała
- Kult wyglądu
- Kult posiadania
- Kult rozrywek

2. Pycha rozumu, stawianie siebie w roli Boga:

- Manipulacje genetyczne
- Manipulacje płodnością
- Sztuczna antykoncepcja
- Inseminacja
- In vitro
- Selekcja genetyczna
- Aborcja
- Eutanazja

3. Zaniedbywanie wiary:

- Obojętność wobec wiary
- Zaniedbywanie modlitwy
- Zaniedbywanie sakramentów
- Zaniedbywanie udziału w niedzielnej Eucharystii
- Zaniedbywanie spowiedzi świętej
- Nieprzestrzeganie przykazań kościelnych
- Łamanie przyrzeczeń złożonych Bogu
- Zaniedbywanie nakazanych przez Kościół postów

4. Powątpiewanie w Boga

- Powątpiewanie w istnienie Boga
- Powątpiewanie w istnienie Jezusa Chrystusa
- Powątpiewanie w boskość Jezusa Chrystusa
- Powiątpiewanie w Boże Miłosierdzie
- Powątpiewanie w dobroć Bożą
- Powątpiewanie w miłość Bożą
- Obojętność wobec Boga
- W przypadku wątpliwości brak chęci dojścia do Prawdy (np. zaniedbywanie lektury
Ewangelii, czy lektur katolickich w celu znalezienia odpowiedzi na pojawiające się pytania)

5. Brak ufności Bogu

- Wiara w zabobony
- Wiara w horoskopy
- Korzystanie z usług wróżek, wróżbitów, magów
- Wróżenie z kart i korzystanie z usług kartomantów
- Kontakt z Tarotem
- Wiara w przedmioty przynoszące szczęście (talizmany, podkowy, słoniki, drzewka szczęścia)

6. Okultyzm, zwracanie się do bytów duchowych

- Spirytyzm
- Korzystanie z usług mediów, spirytystów
- Wywoływanie duchów
- Nawiązywanie kontaktów ze zmarłymi
- Nawiązywanie kontaktów z duchami "przewodnikami"
- Biała magia, czary
- Czarna magia, rzucanie uroków, przekleństw

7. Kult innych religii

- Posiadanie figurek bożków innych religii
- Wiara w inne religie lub systemy filozoficzno-religijne
- Wiara w reinkarnację
- Praktykowanie rytuałów innych systemów filozoficzno-religijnych (joga, Tai-Chi,
medytacje)
- Propagowanie herezji (poglądów myślowych sprzecznych z nauczaniem Chrystusa)
- Wiara w gnostycyzm
- Wiara w agnostycyzm
- Wiara w scjentologia
- Wiara w teozofię

8. Kontakt z "energiami"

- Bioeenergoterapia i korzystanie z usług bioenergoterapeuty
- Różdżkarstwo i korzystanie z usług różdżkarza
- Radiestezja i korzystanie z usług radiestety
- Kontakt z wahadełkiem

9. Odrzucenie Boga

- Bunt przeciw Bogu
- Gniew na Boga
- Nienawiść do Boga
- Ateizm

10. Kult szatana

- Satanizm
- Pakt z szatanem
- Modlitwy do szatana
- Udział w czarnych mszach
- Profanowanie Hostii
- Gra w satanistyczne gry komputerowe
- Noszenie zawieszek z symbolami satanistycznymi
- Używanie symboliki satanistycznej

"Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno"
- grzechy przeciwko 2. przykazaniu:

- Brak należytego szacunku dla Boga
- używanie inienia Boga, Pana Jezusa i Matki Najświętszej do czczych celów
- Krzywoprzysięstwo
- wypowiadanie imienia Pana Boga bez należytej czci
- używanie inienia Boga, Pana Jezusa i Matki Najświętszej jako "przerywniki"
w wypowiedziach (O Boże! O Jezu! Jezus! Jezus Maria! O Rany Boskie!)
- Bluźnierstwo przeciw Bogu i Osobom świętym

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"
- grzechy przeciwko 3. przykazaniu:

- Zaniedbywanie uczestnictwa we Mszy świętej
- Spędzanie niedzieli w hipermarkecie
- Robienie zbędnych zakupów w niedziele
- Praca w niedzielę (z wyjątkiem niezbędnych zajęć)

"Czcij ojca swego i matkę swoją"
- grzechy przeciwko 4. przykazaniu:

obrazek - Brak szacunku dla rodziców, opiekunów i przełożonych
- Zaniedbywanie rodziców
- Bunt przeciwko rodzicom
- Brak modlitwy za zmarłych rodziców
- Brak przebaczenia rodzicom
- Pielęgnowanie nienawiści do rodziców
- Pozostawienie starych rodziców bez opieki
- Pozostawienie rodziców bez pomocy w chorobie
lub potrzebie
- Nieposłuszeństwo wobec rodziców, opiekunów i przełożonych (z wyjątkiem sytuacji kiedy zmuszają oni do grzechu)

"Nie zabijaj"
- grzechy przeciwko 5. przykazaniu:

obrazek - Zabójstwo człowieka
- Przerwanie ciąży (aborcja)
- Eutanazja
- Namawianie do aborcji
- Namawianie do eutanazji
- Nakłanianie do samobójstwa
- Używanie narkotyków
- Próba samobójcza
- Niszczenie człowieka słowem (niesłuszne posądzenie, oszczerstwo, zniesławienie)
- Doprowadzenie bliźniego do popełnienia grzechu ciężkiego (zabójstwo duchowe)
- Nadużywanie alkoholu, tytoniu, leków
- Przemoc psychiczna i fizyczna wobec innych
- Nienawiść, gniew, brak przebaczenia
- Torturowanie zwierząt, bądź wykorzystywanie ich w sposób niegodziwy
- Niszczenie swojego zdrowia poprzez nałogi i wyniszczające diety
- Narażanie zdrowia i życia innych osób

"Nie cudzołóż"
- grzechy przeciwko 6. przykazaniu:

obrazek - Kontakty seksualne przed ślubem
- Zdrada małżeńska
- Flirtowanie małżonka z obcą osobą
- Nakłanianie do zdrady małżeńskiej, czy rozstania
- Rozwód
- Czyny homoseksualne
- Propagowanie homoseksualizmu
- Pornografia
- Poligamia
- Kazirodztwo
- Konkubinat
- Masturbacja
- Nierząd
- Prostytucja
- Gwałt
- Pedofilia
- Propagowanie pornografii, czynów lubieżnych i wszelkiego zgorszenia
- Traktowanie współżycia fizycznego wyłącznie jako przyjemności

"Nie kradnij"
- grzechy przeciwko 7. przykazaniu:

obrazek - Kradzież
- Niszczenie cudzej własności
- Niszczenie dobra wspólnego
- Przywłaszczanie sobie cudzych rzeczy
- Przypisywanie sobie cudzych zasług
- Nieuczciwy zarobek
- Nieuczciwość wobec podwładnych
- Oszustwa podatkowe
- Korupcja

"Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu"
- grzechy przeciwko 8. przykazaniu:

obrazek - Kłamstwo
- Oszustwo
- Oszczerstwo
- Pochopne osądzanie
- Krzywoprzysięstwo
- Niesłuszne posądzenie
- Obmawianie innych
- Zniesławianie
- Pochlebstwo
- Łamanie tajemnicy zawodowej i powierzonych sekretów
- Przyczynianie się do poróżnienia innych osób
- Rozsiewanie niezgody

"Nie pożądaj żony bliźniego swego"
- grzechy przeciwko 9. przykazaniu:

- Pożądliwość
- Brak skromności
- Rozbijanie małżeństw
- Nieprzyzwoite zachowanie
- Nieprzyzwoity ubiór
- Prowokacyjne zachowanie

"Ani żadnej rzeczy, która jego jest"
- grzechy przeciwko 10. przykazaniu:

- Zazdrość
- Zawiść
- Chciwość
- Żądza bogactw
- Nadmierne przywiązanie do dóbr doczesnych

Valid HTML 4.01 Transitional